Dla uczniów

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2021r.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr…./2021

Dyrektora ZSiPO w Nowym Sączu

Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące od 1 września 2021r. w ZSiPO w Nowym Sączu w okresie trybu pełnego stacjonarnego

(zostały opracowane na podstawie wytycznych  MEiN, MZ,GIS z dn. 2 sierpnia 2021r.)

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienierekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcjaprzed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystansminimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higienaczęste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczkaw przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenieprzed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

 

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły (w tym na zajęcia gimnastyki korekcyjnej)  i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy każdym wejściu do budynku szkoły jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji oraz  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk. Rekomenduje się także, aby uczniowie po wejściu  do szkoły myli ręce wodą z mydłem. Obowiązuje stosowanie ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust                 i nosa.
 5. Na teren szkoły należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem dystansu między osobami min. 1,5m. Uczniowie wchodzą do szkoły (i wychodzą) przez wyznaczone wejścia: główne lub boczne (odrębny wykaz). Dzieci i opiekunowie wchodzą na zajęcia gimnastyki korekcyjnej wejściem bocznym. 

Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny!

 • Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 •  Rekomenduje się, aby uczniowie w przestrzeni wspólnej nosili maseczkę zakrywającą usta i nos.
 •  Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w sytuacjach: podchodzenia do tablicy, pracy w grupach, wychodzenia do toalety, wychodzenia z sali, jeśli podchodzi do niego nauczyciel w celu sprawdzenia zadania, udzielenia indywidualnych wskazówek do pracy lub udzielenia  odpowiedzi na zadane pytanie przez ucznia,
 • Nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką kiedy podchodzą do ucznia w celu sprawdzenia zadania, udzielenia indywidualnych wskazówek do pracy lub udzielenia  odpowiedzi na zadane pytanie przez ucznia,
 • Uczniowie i nauczyciele mogą mieć zakryte usta i nos maseczką w trakcie lekcji po zajęciu miejsca przy ławce/stoliku ( jeżeli uznają to za stosowne).                                                                                                          
 • DODATKOWE USTALENIA PRZY ORGANIZACJI ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH:
 • Każda klasa odbywa zajęcia w przypisanej do niej sali, z wyjątkiem godzin rozszerzenia, zajęć wych. fizycznego i sportowych, informatyki. Każda klasa ma wyznaczone stałe korytarze do przebywania na 20 minutowych przerwach. 
 • Nie wolno łączyć rozsuniętych stolików,
 • W razie potrzeby uczniowie mogą korzystać z toalety w trakcie zajęć, po to aby ograniczyć przemieszczanie się podczas przerw do minimum,
 • Każda klasa spędza przerwę w sali pod nadzorem nauczyciela – nauczyciele uczący w danej klasie, po skończonej lekcji, pełnią dyżur w tych salach. Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów na przerwie bez opieki. Dopiero tuż pod koniec przerwy nauczyciel, jak najszybciej przechodzi na lekcję do innej sali.
 • Rekomenduje się, aby uczniowie na przerwie 20 minutowej wychodzili na świeże powietrze (sprzyjające warunki pogodowe). Bezwzględnie obowiązuje zakaz wychodzenia poza ogrodzenie szkoły!
 • Dyżury na przerwach 20 minutowych pełnią w wyznaczonych miejscach nauczyciele oraz obsługa (odrębny wykaz).
 • Nauczyciele korzystając z pokoju nauczycielskiego powinni zachować przynajmniej 1,5m odstępu od innych osób lub stosować maseczki zakrywające usta i nos.
 • Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Do wzajemnych kontaktów między dyrekcją i nauczycielami rekomenduje się wykorzystanie technik komunikacji na odległość (m.in. e- dziennik).
 • Rodzice/prawni opiekunowie w razie potrzeby umawiają się na spotkanie z dyrekcją po wcześniejszym uzgodnieniu przez sekretarza szkoły.
 • Ogranicza się do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 • W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, korzysta z wyznaczonych węzłów sanitarnych i korytarzy oraz wyznaczonych wejść na teren szkoły (wg. odrębnego wykazu).
 • W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • wszyscy używają wyłącznie własnych przyborów, podręczników, zeszytów ( nie wolno wymieniać się między sobą),
 • pisaki do tablic interaktywnych przed użyciem należy dezynfekować
 • Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,                    w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,                 z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni               z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych lub ograniczyć ich częstotliwość.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Każda klasa ma wyznaczony swój boks na terenie szatni.
 • Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 • Odrębny regulamin określa zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Odrębny regulamin określa zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Funkcjonowanie źródełka wody do picia przy sali gimnastycznej będzie poddawane bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
 • Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia                                      u uczniów/pracowników

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Na terenie szkoły wyznaczone jest pomieszczenie na izolatorium – II piętro sala 106.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor  skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
 • dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 • prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 • wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 • zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876