Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

Procedury od nowego roku szkolnego

Szanowni Rodzice!


Z wielką radością powitaliśmy uczniów w progach naszej szkoły w dniu
1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani
przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się
koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, z dniem rozpoczęcia nauki wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Omówione zostały również na pierwszym zebraniu z wychowawcami. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki. 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do
poniższych podstawowych zasad:

 

II WYTYCZNE DLA UCZNIÓW IV LO SPORTOWEGO

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku szkoły. Można korzystać z pobytu na świeżym powietrzu wychodząc na szkolne podwórko.
 5. Wyznaczone są dwa wejścia do budynku szkoły – główne wejście dla uczniów uczących się w salach 13, 14, 65-69, 125, 126,127, (lub zajęcia na sali gimnastycznej) oraz boczne wejście od sali gimnastycznej dla uczniów uczących się w salach 402-407, 107, 111, 112 (lub zajęcia na sali gimnastycznej).
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce – płyn ustawiony na stoliku/ bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk. W przypadku przeciwwskazań lekarskich należy myć dłonie.
 7. Przed wejściem do szkoły albo sali lekcyjnej, podczas przerw śródlekcyjnych należy zachować odpowiedni dystans (co najmniej 1,5m).
 8. Wchodząc na teren budynku szkoły, podczas przerw śródlekcyjnych, wyjść do toalety obowiązuje założenie maseczki/przyłbicy zakrywającej usta i nos. Po wejściu do sali lekcyjnej nie ma takiego obowiązku.
 9. W przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem/innym pracownikiem obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 10. Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną (wyjątek sala informatyczna, sala gimnastyczna, zajęcia przedmiotów rozszerzonych), które są wietrzone przynajmniej raz na godzinę.
 11. Po zakończeniu zajęć w danym dniu sale będą dezynfekowane.
 12. Uczniowie korzystają z własnych podręczników, przyborów. Nie przynoszą żadnych zbędnych przedmiotów.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz na zajęciach lekcyjnych. Uczeń ma obowiązek schować wyłączony telefon do plecaka/torby i nie przyczyniać się do zakłócania toku lekcji oraz obniżania jakości pracy szkoły.
 14. Uczniowie poruszają się po szkole w obszarze wydzielonych stref, korzystają z przydzielonych do stref sanitariatów.
  Sale – 13,14 – korytarz przy salach, hol, podwórko szkolne, sanitariaty przy holu/parter
  Sale – 107, 111, 112 – korytarz przy salach, podwórko szkolne, sanitariaty parter
  Sale – 65,66,67, 68, 69, 125,126, 127 – korytarz przy salach, podwórko, sanitariaty
  I piętro
  Sale – 402, 403, 404, 405, 406,407 – korytarz przy salach, podwórko, sanitariaty koło siłowni
  Sala gimnastyczna – korytarz przy sali, podwórko, sanitariaty przy szatniach
 15. Uczniowie z toalety korzystają wymiennie, maksymalnie w łazience może przebywać 3 uczniów.
 16. Uczniowie korzystają z przerw według przygotowanego harmonogramu dostępnego
  w każdej sali lekcyjnej.
 17. Na terenie szkoły wyznaczone zostało izolatorium – sala 106 II piętro (blisko gabinetu pielęgniarki).
 18. Ze sklepiku, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej, siłowni, obiektów sportowych, pracowni komputerowej należy korzystać zgodnie z regulaminem.
 19. Z gabinetu profilaktyki zdrowotnej należy korzystać zgodnie z zasadami
  wprowadzonymi przez Ośrodek Zdrowia w Nowym Sączu.
 20. Należy zachować zasady higieny – nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 21. Zużyte maseczki można wrzucać do wyznaczonych pojemników.
 22. W szkole obowiązują procedury postępowania na wypadek zachorowania ucznia (lub pracownika).
 23. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi lub innemu pracownikowi fakt o pogarszający się samopoczuciu w ciągu dnia, co ułatwi podjęcie środków zaradczych.

III WYTYCZNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW/OSÓB TRZECICH

 1. Rodzice zobowiązani są:

a. do udzielania rzetelnej informacji o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID – 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych oraz zapoznaniem się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa organizacji pracy szkoły,
b. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka,
c. posyłania do szkoły wyłącznie dziecka zdrowego,
d. udostępnienia aktualnego numeru tel. do szybkiej komunikacji

 1. W szkole obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku i na teren wokół szkoły rodzicom/prawnym opiekunom i osobom trzecim; w wyjątkowych przypadkach osoby takie mogą wejść na teren szkoły po uprzednim uzgodnieniu wizyty z dyrektorem szkoły lub nauczycielem przy zachowaniu dystansu społecznego, z wykorzystaniem środków
  ochrony osobistej (maseczka/przyłbica zakrywającą usta i nos), zobowiązane są także zdezynfekować ręce przed wejściem lub używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 2. Do szkoły na umówioną wizytę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Do szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby trzecie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba i cel wizyty.
 5. W sekretariacie szkoły prowadzony jest rejestr osób przychodzących z zewnątrz.
 6. O kwarantannie dziecka szkołę informuje: Sanepid, Rodzic/prawny opiekun poprzez dziennik elektroniczny, e-mail zsipo@edu.nowysacz.pl oraz telefonicznie na nr 18 444 33 75 (uczeń pełnoletni może dokonać zgłoszenia samodzielnie).

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 

https://www.gov.pl/web/gis/wiadomosci

Z poważaniem Dyrektor,

Andrzej Potoniec