Dla uczniów

KONKURS “SZKOŁA Z KLIMATEM”

Konkurs „Szkoła z klimatem” jest kontynuacją akcji edukacyjnej NFOŚiGW z 2019 r. dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III „Enfoś przyjaciel dzieci i środowiska”, która polegała na opracowaniu przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli, działań proekologicznych. Na potrzeby akcji powstało specjalne wydawnictwo NFOŚiGW pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” i maskotka drzewka Enfosia – tytułowego bohatera. W konkursie edukacyjnym 2020/2021 skierowanym do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem młodzieży chcemy edukować i aktywizować społeczności lokalne do dbania o środowisko naturalne na co dzień i w swoim najbliższym otoczeniu, poprzez zagospodarowanie terenów miejskich pod zielono-niebieską infrastrukturę.

Dzięki realizacji konkursu Narodowy Fundusz chce zainteresować młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska oraz aktywizować do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. Jednym z celów konkursu jest także popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Terminy

Konkurs trwa od 15 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia 2021 r. poprzez formularz konkursowy (link). Szczegóły uczestnictwa przedstawiono w regulaminie konkursu (link).

Nagroda

Nagrodą główną w konkursie jest sfinansowanie realizacji projektu konkursowego (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł. Organizator przewidział także wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach i gminach to system elementów przyrodniczych i związanych z nimi obiegów wody, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczności na określonym obszarze; zielono-niebieska infrastruktura łączy cele i zadania związane z gospodarowaniem wodami oraz szeroko pojętą zielenią na określonym terenie, np. w miastach będą to zielone dachy, przystanki, czy torowiska, oczka wodne i zbiorniki retencyjne, odpływy z dróg, a w gminach wiejskich także łąki i rozlewiska, obszary przeznaczone pod uprawy rolne.

Regulamin Konkursu “Szkoła z Klimatem”