Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu

IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Św. Kingi w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Ułatwienia na stronie www.lo4sport.pl

 • podwyższony kontrast
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
 • możliwość zmiany czcionki na bezszeryfową
 • Podkreślenie oraz podświetlenie linków
 • możliwość odwrócenia kolorów
 • możliwość zmiany koloru tła
 • nawigacja klawiaturą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Potoniec.
 • E-mail: zsipo@edu.nowysacz.pl
 • Telefon: 18 444 33 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Św. Kingi w Nowym Sączu
 • Adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77
 • E-mail: zsipo@edu.nowysacz.pl
 • Telefon: 18 444 33 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.